OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Badania rynku i społeczne


Badania jakościowe


Badania jakościowe pozwalają na wydobycie określonych poglądów, czy nieuświadomionych motywów respondenta.


Metody jakościowe to badania, których wyników nie poddaje się analizie statystycznej ani nie można uogólniać na zbiorowość, do której należą respondenci. W badaniach jakościowych nacisk kładzie się głównie na wydobycie nieuświadomionych motywów i poglądów respondentów.

Badanego stawa się w sytuacji, w której uzewnętrznia nam swoje odczucia, przekonania czy będzie reagował w sposób typowy dla swoich codziennych zachowań. Cechą charakterystyczną tego typu badań jest względnie niewielka liczba osób badanych (od kilku do kilkudziesięciu). Ich reakcje i poglądy są rejestrowane poddawane wszechstronnej analizie. Wyniki badań jakościowych stanowią inspirację i pozwalają stworzyć pewne hipotezy, które weryfikuje się w badaniach ilościowych.

Najczęściej stosowane przez nas techniki badań jakościowych to:

  • IDI – indywidualny wywiad pogłębiony
  • FGI – zogniskowany wywiad grupowy tzw FOCUS
  • MYSTERY SHOPPING – ukryty/tajemniczy klient
  • DESK RESEARCH- dosłownie: badanie zza biurka

IDI – ang. in-depth interview, indywidualny wywiad pogłębiony; polega na przeprowadzeniu swobodnego wywiadu, którego celem jest wydobycie treści niemożliwych do odkrycia w standardowym wywiadzie kwestionariuszowym: ukrytych motywacji, modeli decyzyjnych respondenta oraz jego sposobu myślenia i opinii na tematy drażliwe. Próba obejmuje zazwyczaj od 20 do 100 osób.

FGI – FOCUS – ang. focus group interview, zogniskowany wywiad grupowy; badanie polegające na zorganizowaniu grupowej dyskusji na określony temat. Grupa focusowa składa się zazwyczaj z 8 do 12 osób o pewnych wspólnych cechach. Dyskusja kierowana jest przez moderatora, odpowiedzialnego za takie jej ukierunkowanie, by można było uzyskać pożądane informacje.

MYSTERY SHOPPING – ukryty/tajemniczy klient; badanie jakości pracy punktów handlowych i usługowych polegające na odgrywaniu przez ankietera roli klienta i notowaniu po fakcie uwag o obsłudze czy asortymencie. Badanie odbywa się według z góry przewidzianego scenariusza i wymaga od ankietera maksymalnie naturalnego zachowania.

DESK RESEARCH – dosłownie: badanie zza biurka; technika badawcza polegająca na pozyskiwaniu danych z materiałów wtórnych, np.: ogólnie dostępnych raportów, analiz, publikacji, opracowań, dotyczących interesującego nas problemu. Przed wykorzystaniem takich informacji w badaniu zawsze analizujemy je pod kątem wiarygodności, rzetelności i aktualności