OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Strefa wiedzy


Określanie ryzyka w projekcie

Określanie ryzyka w realizowanych przedsięwzięciach wpisuje się w szerszą metodykę zarządzania ryzykiem. Niestety wielu Kierowników projektów rozpoczyna działania na tym polu w momencie wystąpienia zdarzeń, które mają negatywny wpływ na planowane rezultaty bieżącego etap przedsięwzięcia. Tymczasem neutralizacja znacznej części tego rodzaju zdarzeń nie wymaga stosowania wyrafinowanych narzędzi managerskich.

Zarządzanie zmianą w organizacji

Podejmując tematykę zmiany i zarządzania nią, warto spojrzeć na te dwa pojęcia oddzielnie. Zmiana wiąże się z modyfikacją jakiejś części organizacji, np. zmiana sposobu naliczania wynagrodzenia, zmiana sytemu informatycznego w firmie, zmiana struktury organizacyjnej, fuzja itd.

Technika map myśli

Technika map myśli – Mind Mapping została opracowana w latach 60 tych przez brytyjskich naukowców Tony'ego i Barry'ego Buzana w celu zwiększenie skuteczności uczenia się.

Teoria rozbitych okien

Teoria rozbitych okien mająca swoją genezę w kryminologii z powodzeniem może być zastosowana w procesie doskonalenia swoich relacji z klientami. Autorzy teorii James Q. Wilson i George L. Kelling wskazują, że zaniechanie reakcji na łamanie mało (z pozoru) ważnych norm społecznych (graffiti, jazda na gapę, przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu), w konsekwencji prowadzi do wzrostu przestępstw o większej szkodliwości społecznej. Skoro istnieje przyzwolenie na popełnianie drobnych wykroczeń to bezkarnie ujdą również poważniejsze występki.