OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Informacja nt. zapytań ofertowych


UWAGA – Ważna informacja na temat ostatnich zapytań ofertowych dotyczących projektu "Zawodowa Akademia Rynku Pracy".

Uzupełnienie zapytań ofertowych na realizację kursów :

  1.      Księgowość z obsługą programu Symfonia
  2.      Eksploracja urządzeń instalacji i sieci o napięciu do 1kV
  3.      Obsługa Kas Fiskalnych
  4.      Grafika komputerowa Apple (Projektowanie multimedialnych witryn internetowych)
  5.      Prawo jazdy kategorii B
  6.      Obsługa wózków jezdniowych oraz bezpieczna wymiana butli

na potrzeby projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W związku z trwającym postępowaniami, Zamawiający informuje, iż w ramach zapytania na każdy z w/w kursów, z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:

  • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym do każdej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  Zamawiający prosi o przesłanie Oświadczenia o braku powiązań  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Brak przesłania Oświadczenia będzie skutkował wykluczeniem oferty z postępowania.

Poniżej zamieszczone uzupełnione zapytania ofertowe oraz Oświadczenie.

Serdecznie przepraszamy.

 

Oświadczenie do zapytań

Zapytanie ofertowe_Apple

Zapytanie ofertowe_kasyfiskalne

Zapytanie ofertowe_prawojazdy

Zapytanie ofertowe_SEP

Zapytanie ofertowe_symfonia

Zapytanie ofertowe_wózki