OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Innowacje


Zapytania ofertoweGRUPA DORADCZA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494157,

Katowice, 18 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2017/B

W związku z zamiarem ubiegania się przez Zamawiającego, GRUPA DORADCZA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu w ramach:
1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020
2. Oś Priorytetowa: II Wparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
3. Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
4. Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje MŚP
5. Nazwa Wnioskodawcy GRUPA DORADCZA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

Pliki do pobrania:

Odpowiedzi na pytania:

Informacje z otwarcia ofert: