OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Ochrona Danych Osobowych (RODO)


Grupa Doradcza Spółka z Ograniczoną OdpowiedzialnościąFORMULARZ INFORMACYJNY – DOTYCZY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – Grupa Doradcza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wprowadzonym przez RODO oraz UODO, Administrator Danych Osobowych (ADO):

Grupa Doradcza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice, zarejestrowana pod nr KRS 0001076182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, posiadająca numer NIP 634 19 95 760 informuje, że przetwarza zgodnie z celem przetwarzania udostępnione nam dane osobowe byłych oraz aktualnych pracowników, współpracowników, klientów, uczestników szkoleń. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO – Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i UODO – Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych Grupy Doradczej Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do żądania od ADO dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będą wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez ADO danych osobowych można uzyskać osobiście w siedzibie ADO: ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice lub mailowo biuro@otawagroup.pl.