OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Ponowne zapytanie ofertowe


Ponowne zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia umowy z doradcami, prowadzącymi warsztaty grupowe umiejętności interpersonalnych dla uczestników i uczestniczek projektu „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego, ul Grzyśki 16, 40-560 Katowice
  2. Strona www Zamawiającego: przejdź do strony

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Charakterystyka projektu

Projekt adresowany jest do uczniów szkół Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach, Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach. Zakłada podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie. Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.09.2013

V. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów grupowych umiejętności interpersonalnych dla uczestników/uczestniczek projektu (uczniów/uczennic klas II trzech szkół w Gliwicach) „Zawodowa Akademia Rynku Pracy“.

Celem zapytania jest wybór Wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania, szczegółowo opisanego poniżej w punkcie VI. Poprzez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, w ramach której zostaną ustalone ostateczne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zapytania – przy uwzględnieniu punktu 16 „Uwag końcowych” zawartych w niniejszym zapytaniu.

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

Pobierz: Ponowne zapytanie ofertowe (doradcy)