OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Sprostowanie zapisów dotyczących zapytania ofertowego dotyczącego wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia realizowane w ramach projektu Akademia Kompetentnego Pracownika


W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto dotyczącego wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia realizowane w ramach projektu Akademia Kompetentnego Pracownika, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie...

Oferent musi spełniać kryteria definicji personelu projektu zawartej w “Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 14.08.2012, wedle których: personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu. Pełna treść sprostowania w pliku do pobrania:

Sprostowanie. Zapytanie ofertowe – trener/trenerka AKP