OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Aktualności


Zapytanie ofertowe – umowa ramowa


Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia umowy ramowej z trenerami, prowadzącymi zajęcia wyrównawcze (techniki efektywnego przyswajania wiedzy) dla uczestników/uczestniczek projektu (klasy I) „Zawodowa Akademia Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Zamawiający

OTAWA GROUP Sp. j.
ul. Grzyśki 16
40-560 Katowice

II. Miejsce publikacji zgłoszenia

  1. Siedziba Zamawiającego, ul Grzyśki 16, 40-560 Katowice
  2. Strona www Zamawiającego: zobacz

III. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Charakterystyka projektu

Projekt adresowany jest do uczniów szkół ZSTI w Gliwicach, GCE w Gliwicach i ZSET w Gliwicach. Zakłada podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie. Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.09.2013.

V. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych (techniki efektywnego przyswajania wiedzy) dla uczestników/uczestniczek projektu (uczniów/uczennic pierwszych klas trzech szkół w Gliwicach) „Zawodowa Akademia Rynku Pracy“.

Celem zapytania jest wybór Wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania, szczegółowo opisanego poniżej w punkcie VI.

Poprzez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym  a jednym lub większą liczbą wykonawców, w ramach której zostaną ustalone ostateczne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zapytania – przy uwzględnieniu punktu 19 i 20 „Uwag końcowych” zawartych w niniejszym zapytaniu. 

Projekt realizowany jest w województwie śląskim w Gliwicach.

Po otrzymaniu ofert, Zamawiający  wyłoni Wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa na świadczenie usług będących przedmiotem zapytania (po ewentualnych uprzednich negocjacjach).

 

Szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym w pliku do pobrania poniżej.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe (umowa ramowa klasy I)