OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Badania rynku i społeczne


Badania ilościowe


Badania ilościowe to szeroki wachlarz metod, pozwalających na osiągnięcie założonych celów.


W metodach ilościowych poddajemy badaniu, za pomocą tej samej procedury i wystandaryzowanych narzędzi badawczych, dużą liczbę osób. Osoby te, stanowią (zwykle reprezentatywną) próbę zbiorowości będącej przedmiotem badania.

Najczęściej badane przez nas populacje to podmioty gospodarcze (badania b2b – business-to-business) oraz konsumenci określonych dóbr i usług (badania b2c – business-to-consumer). Odpowiedni dobór próby pozwala nam generalizować wyniki na całą badaną zbiorowość (populację). Wyniki te są zwykle prezentowane w postaci tabel, wykresów i procentów a błąd statystyczny jakim obarczone są badania jest możliwy do oszacowania gdyż wnioskowanie podlega zasadom statystyki matematycznej.

Najczęściej stosowane przez nas techniki badań ilościowych to:

  • PAPI – ang. Paper And Pencil Interviewing (dosłownie: wywiad przy pomocy ołówka i papieru); badanie prowadzone tradycyjną metodą tzn. ankieter zaznacza lub zapisuje w papierowym kwestionariuszu odpowiedzi respondenta, wbrew nazwie ankieter stosuje do wypełnienia kwestionariusza długopis.
  • CATI – ang. Computer Assisted Telephone Interviewing; badanie przeprowadzone przez telefon ze wspomaganiem komputerowym. Numer telefonu respondenta wybierany jest automatycznie przez komputer, pytania kwestionariusza wyświetlają się na monitorze a zadaniem ankietera jest odczytanie ich przez telefon respondentowi i zaznaczenie jego odpowiedzi.
  • CAPI – ang. Computer Assisted Personal Interviewing; badanie, w którym kwestionariusz na papierze zostaje zastąpiony komputerem przenośnym; odpowiedzi respondenta są zapisywane od razu w formie elektronicznej a ankietera prowadzącego wywiad wspomaga program komputerowy (wyświetla pytania w odpowiedniej kolejności, „pilnuje” filtrów, koduje odpowiedzi).
  • CAWI – ang. Computer-Assisted Web Interview; wspomagany komputerowo wywiad prowadzony przez udostępnienie respondentom kwestionariusza w formie elektronicznej zamieszczonego w Internecie.
  • SONDAŻ W MIEJSCU PUBLICZNYM; najczęściej stosowana metoda badań ilościowych; prowadzony metodą wywiadu kwestionariuszowego. Opinie poszczególnych respondentów zbierane są jednorazowo z osobami dostępnymi w danym miejscu publicznym. (np. ulica, park, plac, rynek), gdy istnieje konieczność przeprowadzenia badania w krótkim czasie wśród dużej grupy respondentów a czas trwania wywiadu jest niewielki.
  • CLT – ang. Central Location Test; badanie przeprowadzane w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu. Pomieszczenia do badań CLT powinny znajdować się w centralnym punkcie danej miejscowości, gdzie duże jest natężenie ruchu pieszego. Pomieszczenia powinny być „bezwonne”, czyste i ciche, nie mogą kojarzyć się z żadnym producentem czy marką ani znajdować się blisko jakiegokolwiek przekazu reklamowego i muszą być wyposażone zgodnie z charakterem testu. Badanie typu CLT przeprowadzane jest w sytuacji, gdy jego procedura wymaga stałego nadzoru i niemalże laboratoryjnych warunków lub jest bardzo skomplikowana.