OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa CSR


CSR PN-ISO 26000:2012 ETAP I


GRUPA DORADCZA SP. Z O.O. SP. K. zawsze przywiązywała największą wagę do prowadzenia swojej działalności z poszanowaniem najwyższych standardów jakości działania w każdym możliwym zakresie.


CSR PN-ISO 26000:2012 ETAP I

  1. ROZLICZALNOŚĆ: Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. rozlicza się ze swoich wpływów na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko we właściwy sposób. Spółka jest świadoma potencjalnie negatywnego wpływu każdej, nie wyłączając swojej działalności gospodarczej na szeroko rozumiane otoczenie i aktywnie podejmuje konkretne działania minimalizujące lub niwelujące negatywny wpływ na otoczenie.
  2. PRZEJRZYSTOŚĆ: Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. zachowuje wzorową przejrzystość w podejmowaniu swoich decyzji i działań, które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wszystkie prowadzone przez Spółkę działania biznesowe zapewniają najwyższy stopień transparencji w każdym wymaganym przez prawo oraz dobre praktyki aspekcie.
  3. POSTĘPOWANIE ETYCZNE: Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. zapewnia etyczność swojego postępowania w każdym z aspektów swojego funkcjonowania                 i aktywnie promuje takie praktyki w swoim środowisku biznesowym.
  4. POSZANOWANIE INTERESÓW INTERESARIUSZY: Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. dostrzega, szanuje, bierze pod uwagę i odpowiada na interesy interesariuszy. Działanie to jest dobrą tradycją Spółki i często przekracza oczekiwania oraz praktyki interesariuszy. Spółka często dostrzega interesy klientów i partnerów biznesowych których oni sami nie dostrzegają i przekazuje im konkretne plany działania pomimo braku formalnego obowiązku w tym zakresie.
  5. POSZANOWANIE PRAWA: Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. zapewnia poszanowanie prawa w codziennych praktykach biznesowych poprzez stosowanie się do obowiązujących praw i dobrych obyczajów we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Cechą charakterystyczną Spółki jest szczególnie silne poszanowanie prawa nawet w tych sytuacjach, gdy Spółka nie ma takiego formalnego obowiązku.
  6. POSZANOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH NORM POSTĘPOWANIA: Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. przestrzega międzynarodowych norm postępowania, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa bez żadnych ograniczeń w tym zakresie. Jednocześnie cechą działalności Spółki jest poszanowanie ewentualnych odmienności prawa różnych krajów oraz kultur przy zachowaniu dążenia do ochrony swobody przepływu ludzi, kapitału oraz know-how.
  7. POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA: Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp. k. przestrzega w swoich praktykach operacyjnych zasad ochrony szeroko rozumianych praw człowieka w każdy wymagany prawem oraz dobrymi obyczajami sposób. Stwierdzenie to odnosi się zarówno do zatrudnianego personelu oraz ekspertów zewnętrznych, jak i do podmiotów na rzecz których wykonywane są wszelkiego rodzaju usługi. Spółka bardzo rygorystycznie przestrzega praw człowieka także w realizowanych projektach szkoleniowych, doradczych czy empirycznych, w zakresie zarówno badań ilościowych jak i ilościowych.