OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Mediacje


Mediacje gospodarcze


Podstawę prawną mediacji cywilnej - mającą również zastosowanie do sporów gospodarczych, reguluje kodeks postępowania cywilnego: art. 183.


NOWOŚĆ!!!

Mediacje konsumenckie

Mediację można z powodzeniem stosować również w rozwiązywaniu sporów konsumenckich ze sprzedawcą czy usługodawcą. Najczęściej sprawa dotyczy złej (wg konsumenta) jakości produktu, wadliwości towaru, nieprawidłowo wykonanej usługi, odmowy uznania złożonej już wcześniej przez konsumenta reklamacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U z dnia 09 listopada 2016 roku. Poz. 1823)

Przepisy o pozasądowym rozstrzyganiu konfliktów wejdą w życie 10 stycznia 2017r.

Cel:

Głównym celem ustawy jest stworzenie warunków, w których więcej osób, tj. konsumentów oraz przedsiębiorców, w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu w związku z zawartą umową, zdecyduje się na wykorzystanie pozasądowej drogi jego rozwiązania w tym mediacji .

Korzyści:

Skorzystanie w pierwszej kolejności z mediacji – pozwoli uniknąć długiego procesu sądowego i niepotrzebnych kosztów, a przed wszystkim angażuje strony w poszukiwaniu rozwiązania.

Dla kogo :

Ustawa dotyczy generalnie wszystkich przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami. Zarówno tych sprzedających towary, jak i świadczących usługi. Działających w tradycyjnych sklepach, jak i opierających swoją działalności na wirtualnych placówkach lub oferujących produkty poza lokalem przedsiębiorstwa.

Z wnioskiem o mediację powinien wystąpić konsument, chociaż możliwe będą także sytuacje odwrotne.

WAŻNE!

Zanim konsument wystąpi ze wspomnianym wnioskiem, powinien on podjąć próbę samodzielnego rozwiązania konfliktu z przedsiębiorcą, w szczególności wykorzystując do tego przysługującą mu procedurę reklamacyjną. Dopiero negatywna odpowiedź na złożoną reklamację i brak możliwości rozwiązania sporu, otwiera drogę do mediacji.

W procesie mediacji to strony decydują o przyjęciu warunków i zawarciu ugody. Ugoda zawarta przed którą zatwierdzono przez sąd poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

ART. 32 USTAWY

W myśl art. 32 w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

  • Zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu,
  • Odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

W pierwszym przypadku przedsiębiorca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy.

WAŻNE!

Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.