OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Badania rynku i społeczne


Ewaluacje


Nasza oferta obejmuje szereg różnych rodzajów badań ewaluacyjnych na wszystkich etapach realizacji projektu.


Każdy realizowany projekt, niezależnie od źródeł jego finansowania, skali czy obszaru działań, powinien zostać poddany procesowi ewaluacji. Jedynie dzięki podjętym w jej ramach działaniom można przekonać się w jakim stopniu realizowane przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem oraz jakie były jego silne i słabe strony.

Badanie to ma na celu zmaksymalizowanie skuteczności, efektywności i trafności podejmowanych działań w Państwa firmie. Oprócz wskazania efektów prowadzonych działań, ewaluacja pełni też ważną rolę w definiowaniu problemów i wynikających z nich potrzeb. Pozwala zaplanować odpowiadające im najlepiej kierunki i cele prac naprawczych oraz zagwarantować przejrzystość podejmowanych działań.

Stopień skuteczności procesu ewaluacji zależy od trafności, istotności i wiarygodności zebranych danych. Osiągnąć ją można tylko i wyłącznie poprzez obiektywne i neutralne podejście. To z kolei najlepiej może zagwarantować jedynie zewnętrzny, niezależny i bezstronny, w stosunku do zleceniodawcy ewaluacji, podmiot, jakim możemy być dla naszych Klientów.

Niebagatelne znaczenia ma tutaj również nasze doświadczenie. Opracowując ewaluacje korzystamy z zasobu wiedzy i umiejętności, które zdobywamy i wykorzystujemy w naszej codziennej działalności. Badania, szkolenia i projekty doradcze, doświadczenia zdobyte w każdym z tych obszarów, mają swój wkład w kształt i jakość prowadzonych przez nas ewaluacji.

Nasza wieloletnia praktyka badawcza jest gwarancją:

 • adekwatności zasobów ludzkich i technicznych oraz zdolności organizacyjnych, którymi dysponujemy w celu prowadzenia ewaluacji,
 • profesjonalizmu, rzetelności  i wiarygodności podejmowanych przez nas działań,
 • kompleksowości oferowanych przez nas usług w zakresie procesu ewaluacji,
 • efektywności w wykorzystaniu ram metodologicznych, czasowych i budżetowych prowadzonej ewaluacji,
 • elastycznej reakcji na zmiany, pojawiające się  możliwości, problemy i zagrożenia istotne z punktu widzenia przebiegu i wyniku ewaluacji,
 • partnerskiej współpracy czyli dialogu z Naszymi Klientami na każdym etapie realizacji zadań, tak by proces ewaluacji dostarczył danych odpowiadających rzeczywistym potrzebom i zainteresowaniom jej odbiorców i użytkowników.

Nasza oferta obejmuje szereg różnych rodzajów badań ewaluacyjnych

Prowadzimy ewaluacje wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, poczynając od skomplikowanych  projektów, a kończąc na prostych szkoleniach, zarówno w obrębie funduszy unijnych, jak i projektów komercyjnych, zgodnie z obowiązującymi kryteriami i standardami ewaluacji, na wszystkich etapach realizowanych działań m.in.:

 • Przed realizacją przedsięwzięcia/projektu – EWALUACJA EX-ANTE; dokonujemy jej w celu identyfikacji potrzeb i oczekiwań grup docelowych, oceny trafności i spójności założonych celów i zaplanowanych działań, identyfikacji potencjalnych trudności, a także określenia stanu wyjściowego czyli zebrania danych stanowiących podstawę do dokonywania analiz porównawczych, ze stanem po zakończeniu projektu.
 • W trakcie trwania przedsięwzięcia/projektu – EWALUACJA MID-TERM/ON GOING; realizujemy ją na bieżąco, aby ocenić jakość dotychczas przeprowadzonych działań oraz poziom osiągniętych w danym etapie projektu produktów i rezultatów. Jest ona ważnym mechanizmem kontrolnym, dającym wskazówki co do kierunków ewentualnych zmian i niezbędnych korekt.
 • Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia/projektu – EWALUACJA EX-POST; przeprowadzamy ją by określić skuteczność, efektywność, trafność i użyteczność realizowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej oceniamy poziom i jakość osiągnięcia zaplanowanych celów oraz badamy ich długotrwałe efekty i ich trwałość. Na podstawie uzyskanych na tym etapie wyników możemy określić jakie potrzeby nie zostały jeszcze zaspokojone w wystarczającym stopniu i wyciągnąć wnioski, co do tego jak najlepiej projektować podobne działania w przyszłości.

Zakres i metody

Oferujemy swoim Klientom przeprowadzenie pełnego zakresu działań wchodzących w zakres procesu ewaluacji, poczynając od planowania i projektowania poszczególnych działań, a kończąc na raportowaniu z rekomendacjami co do wykorzystania wyników badań, a w szczególności:

 • przygotowanie koncepcji ewaluacji,
 • opracowanie metodologii badań,
 • sporządzenie narzędzi badawczych,
 • zbieranie danych,
 • analizowanie i opracowywanie wyników,
 • formułowanie wniosków i rekomendacji.

W naszych ewaluacjach stosujemy wszelkie dostępne metody zbierania danych m.in. poprzez analizę danych zastanych poprzez różnorodne techniki badań ilościowych i jakościowych w oparciu o sprawdzone standardy zachodnie, na co pozwala nam kilkunastoletnie doświadczenia w praktyce badawczej (badania rynku i opinii społecznej). Dobór odpowiednich metod zależy od przedmiotu i zakresu danej ewaluacji, przy czym najczęściej stosowane są:

 • analiza dostępnych danych,
 • analiza dokumentów,
 • kwestionariusze,
 • grupy fokusowe,
 • wywiady indywidualne,
 • obserwacja,
 • studium przypadku,
 • opinie ekspertów.

Kryteria i standardy

Każdy z procesów ewaluacji realizujemy w oparciu o postanowienia i kryteria ustalone przez Radę Unii Europejskiej w Rozporządzeniach nr 1260/1999 (art. 40 – 43) i nr 1083/2006 (art. 47- 48), które wskazują jakie elementy i pod jakim kątem powinny zostać ocenione w prowadzonych przez nas badaniach ewaluacyjnych. Podstawowe ze stosowanych przez nas kryteriów ewaluacyjnych to:

 • Trafność (relevance) – określa jakim stopniu cele ewaluowanego przedsięwzięcia odpowiadają zidentyfikowanym w jego obszarze problemom i realnym potrzebom beneficjentów/osób których dotyczy i które wspiera.
 • Efektywność (efficiency) – ocenia czy realizowane zadania były prowadzone w sposób optymalny (poziom „ekonomiczności” przedsięwzięcia), czyli jaki był stosunek poniesionych nakładów (zasoby finansowe, ludzkie, techniczne i poświęcony czas) do uzyskanych wyników i rezultatów.
 • Skuteczność (effectiveness) – wskazuje w jakim stopniu osiągnięte zostały zaplanowane cele i rezultaty wdrożonego przez Klienta planu.
 • Użyteczność (utility) – pokazuje w jakim stopniu przedsięwzięcie odpowiadało potrzebom grupy docelowej i czy zmiany wywołane jego realizacją są korzystne z punktu widzenia tych osób.
 • Oddziaływanie/wpływ (impact) – pozwala ocenić związek pomiędzy celem przedsięwzięcia i celami bardziej ogólnymi czyli stopień, w jakim korzyści odniesione przez grupy docelowe miały szerszy wpływ na większą liczbę ludzi w danym sektorze, regionie lub kraju.
 • Trwałość efektów (sustainability) – wskazuje czy udzielone grupom docelowym wsparcie przyniesie trwałe zmiany i jakie są szanse, że zmiany, wytworzone dobra czy pozytywne efekty będą trwały po zakończeniu przedsięwzięcia.

Standardy ewaluacji

Prowadzone przez nas ewaluacje są zgodne ze Standardami Ewaluacji wypracowanymi przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne  co jest gwarantem zapewnienia przez nas najwyższej jakości wszystkich etapów procesu ewaluacji.

Najlepszym potwierdzeniem powyższej deklaracji jest umieszczenie naszej firmy w pierwszej edycji Katalogu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego na liście 30 rekomendowanych polskich firm specjalizujących się w realizacji badań ewaluacyjnych.

Standardy równości

W naszych badaniach ewaluacyjnych zapewniamy zachowanie neutralności światopoglądowej i poszanowanie różnic takich jak: kulturowe, etniczne, światopoglądowe, religijne, polityczne, rasowe, sprawność, wiek, orientacja seksualna, a także płeć. Ta ostatnia, jest szczególnie ważna z punktu widzenia ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nasza oferta gwarantuje przeprowadzenie procesu ewaluacji zgodnie z zasadami równości płci. We wszystkich dokumentach tworzonych na potrzeby procesu ewaluacji  używamy języka wrażliwego na płeć. W procesie badawczym

Wszelkie dane zbieramy w podziale na płeć, aby następnie w ramach analizy danych móc zobrazować badane zjawisko z punktu widzenia obydwu płci.