OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Innowacje


Projekt Innowacyjny Migacz


Projekt Innowacyjny Migacz


Projekt stanowi wsparcie dla osób głuchych, głuchoniemych i niedosłyszących w zakresie dostarczania narzędzi – podręczników, ćwiczeń, testów – umożliwiających przygotowanie do egzaminów na prawo jazdy kat. B i dających formalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji.

Ludzie, którzy słyszą mogą wszystko – z wyjątkiem słyszenia. 

– I.K Jordan, pierwszy niesłyszący rektor Uniwersytetu Gallaudeta

otawa

Projekt Innowacyjny Migacz realizowany w województwie podkarpackim przez trójstronne partnerstwo od początku lutego 2013 r. do końca maja 2015 r. dostarczył narzędzi wspierających nauczanie i samodzielną edukację osób niesłyszących w zakresie obejmującym teorię prawa jazdy.

885115_452304784839947_895320423_o

Z pomocą dla niesłyszących

Przeprowadzone badania w grupie osób niesłyszących i niedosłyszących potwierdziły istotną funkcję jaką pełni posiadanie prawa jazdy w sferze nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych i zawodowych, co istotnie przekłada się na jakość życia.

Ośrodki szkolenia kierowców sporadycznie posiadają oferty kursów skierowanych i przystosowanych do potrzeb osób głuchych, głuchoniemych. Materiały przygotowujące do egzaminu są niezrozumiałe dla tej grupy osób. Stąd, projekt skierowano do dwóch grup docelowych: użytkowników (podmioty lub osoby, które będą wykorzystywać nowe rozwiązanie w praktyce), w tym przypadku Ośrodki Szkolenia Kierowców, instruktorzy nauki jazdy oraz odbiorców (osoby, którym będzie udzielane wsparcie), w tym przypadku osoby głuche, głuchonieme oraz niedosłyszące.

Badania

Niesłyszący mają problem ze zrozumieniem i zdaniem napisanej w obcym dla nich języku części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Dlatego zarówno teorii, jak i testów egzaminacyjnych uczą się najczęściej na pamięć.

 • Taki sposób na zdanie egzaminu wybrało 66% respondentów wstępnej diagnozy posiadających prawo jazdy. 31% starało się zrozumieć przepisy.
 • Warto podkreślić, że problem ten nie dotyczy wszystkich osób niesłyszących w równym stopniu. Największe trudności mają osoby określane mianem Głuchych Kulturowo (nie uważają się za osoby niepełnosprawne lecz za osoby porozumiewające się innym niż większość językiem. To właśnie ten język jest podstawowym budulcem ich poczucia tożsamości).
 • 75% badanych z głębokim i 77,3% z całkowitym ubytkiem słuchu uczyło się testów na pamięć
 • Choć nie prowadzi się statystyk na temat niesłyszących posiadających Prawo Jazdy, o ich ilości można wnioskować po charakterystyce próby badania PAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy – etap I projektu). Próba do badania miała charakter celowy; założono, że przynajmniej 50% badanych posiadać będzie uprawnienia do prowadzenia pojazdu, druga połowa mogła lecz nie musiała ich posiadać. W sumie 57% badanych posiadało prawo jazdy, w tym 64,4% mężczyzn i 51% kobiet, szczególnie w wieku 25-34 lata (73,1%) oraz 35-44 lata (60,5%), rzadziej w najstarszych (42-45%) oraz najmłodszych grupach wiekowych (53,8%).
 • W podgrupie, w której posiadanie prawa jazdy nie stanowiło kryterium doboru, zaledwie 15%badanych legitymowało się tym dokumentem. Tymczasem według CEPIK na koniec 2012 r., Prawo Jazdy posiadało ponad 63% dorosłych Polaków.

Wniosek po przeprowadzonych badaniach zawiera się w stwierdzeniu, że zdobycie Prawa Jazdy stanowi znacznie większe wyzwanie dla niesłyszących, niż dla słyszących kandydatów na przyszłych kierowców. Ta skala trudności, po ostatniej zmianie w systemie egzaminów wprowadzonej w 2013 roku Ustawą o kierujących pojazdami znacznie wzrosła. Większość głosów ekspertów oraz statystyki dotyczące zdawalności egzaminów przemawiają za tym, że była to dla zdających zmiana na gorsze. Problem braku narzędzi ułatwiających czy wręcz umożliwiających nauczanie osób niesłyszących dotyka przede wszystkim OSK. Dlatego najczęściej nie kierują one swoich ofert do niesłyszących. Badanie prowadzone wśród instruktorów potwierdziło tę tendencję – jedynie 18 z 50 respondentów przyznało, że prowadziło szkolenie, w którym uczestniczyła osoba niesłysząca.

Pakiet Migacz

Pakiet Migacz to przygotowany w Polskim Języku Migowym multimedialny (nagrania/filmy) zestaw edukacyjny złożony z następujących elementów:

 • słownika pojęć abstrakcyjnych
 • zasad ogólnych ruchu
 • podręcznika i zestawu ćwiczeń przygotowujących do egzaminu wraz z interpretacją znaków drogowych
 • kursu pierwszej pomocy
 • testów
 • instrukcji dla użytkowników

sch2

Poszczególne elementy Pakietu należy potraktować jako odrębne części składowe, które dopiero w wyniku procesu oprogramowania stworzyły funkcjonalną całość. Głównym zadaniem programu jest odegranie roli przewodnika/trenera “oprowadzającego” użytkowników i odbiorców po poszczególnych składnikach Pakietu.

Pakiet jest narzędziem multimedialnym, przyjaznym i pomocniczym. Ułatwia i uprzyjemnia proces edukacji. Umożliwia samodzielną naukę poza salą szkoleniową. Migacz jest nie tylko szansą dla niesłyszących na uzyskanie prawa jazdy ale pozwoli również na pokonanie barier komunikacyjnych uniemożliwiających im pełne włączenie się w życie społeczne i zawodowe. Z kolei ośrodki szkolenia kierowców zyskają materiały edukacyjne, które pozwolą im na zastosowanie innowacyjnego, skutecznego i efektywnego podejścia do szkolenia i niesłyszących kierowców.

-> Oficjalna strona internetowa www.migacz.net

 

Projekt Innowacyjny Migacz to realizowany od początku lutego 2013 do końca maja 2015 projekt typu innowacyjnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest odpowiedzią na konkurs numer 22/POKL/VII/IN/2012 ogłoszony w ramach regionalnego priorytetu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.