OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 


Strona startowa Szkolenia sprzedażowe


Zbiór dobrych praktyk


Zbiór dobrych praktyk stosowanych w działalności szkoleniowej przez Grupę Doradczą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej zwaną GD).


Zobowiązanie

W celu:
– wypełniania norm etycznych,
– podporządkowania się najlepszym wzorcom i standardom rynku usług szkoleniowych,
– zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego świadczonych przez nas usług szkoleniowych,
kierując się troską o właściwe zaspokajanie potrzeb Klienta w naszej działalności zobowiązujemy się do realizowania usług szkoleniowych przestrzegając niżej wymienionych zasad ujętych w Zbiór Dobrych Praktyk:

1. Zasady przekazywania informacji na temat GD:

a) rzetelne informowanie o:

– wielkości obrotów,
– zapleczu,
– zdolności do należytego wykonania usługi,
– doświadczeniu i referencjach,

b) udzielanie precyzyjnych i przejrzystych informacji;
c) reagowanie na każde zapytanie ze strony klienta.

2. Zasady współpracy GD z innymi podmiotami.

a) powoływanie się na referencje Klientów przez GD wyłącznie po uzyskaniu ich zgody,
b) zapewnienie poufności informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem – zasada ta realizowana jest od najwcześniejszego etapu, na którym nawiązywany jest kontakt z klientem, poprzez zawarcie umowy o zachowaniu poufności informacji „NDA”,
c) regulowanie stosunków umownych z poszanowaniem zasady partnerstwa,
d) regulowanie zobowiązań,
e) polubowne rozwiązywanie sporów.

3. Zasady akwizycji ofert przez GD:

a) rzetelne przedstawianie warunków wykonania oferty,
b) transparentne informowanie o stosowanych narzędziach szkoleniowych,
c) udzielanie dodatkowych informacji na życzenie Klienta,
d) przedstawianie szczegółowych referencji na życzenie Klienta,
e) informowanie Klienta o sytuacjach, w których GD posługuje się referencjami otrzymanymi z tytułu świadczenia usług jako podwykonawca lub referencjami podwykonawców (zwyczajowo przedkładane są referencje własne GD).

4. Zasady tworzenia ofert przez GD:

a) przedstawianie metodologii działania zgodnej z rodzajem usługi,
b) określenie realnie możliwych do osiągnięcia celów usługi,
c) założenie przeprowadzenia pełnego procesu szkoleniowego,
d) wskazanie podmiotów, których referencje GD posiada,
e) zgodność z SIWZ w przypadku ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w tym w szczególności zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

5. Zasady realizacji usług szkoleniowych:

a) przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zamawiającego oraz uczestników (w formie wywiadu osobistego lub kwestionariusza analizy potrzeb szkoleniowych lub badania typu MS,
b) odpowiedni dobór trenerów w celu zagwarantowania zgodności ich kompetencji z tematyką szkoleń, poprzedzony weryfikacją stopnia przygotowania danego trenera do prowadzenia szkolenia,
c) zaplecze dla trenerów ze strony GD w trakcie realizowania usługi,
d) odpowiedni dobór metod, form i narzędzi szkoleniowych na potrzeby realizowanego szkolenia,
e) przedstawienie przez GD co najmniej dwóch propozycji lokalizacji zrealizowania usługi, z których każda zapewnia deklarowany standard wykonania usługi i osiągnięcie założonych celów szkolenia,
f) informowanie uczestników o łączeniu procesu uczenia się z formami oceny uczestników w tych przypadkach, w których taka okoliczność występuje,
g) gotowość poddania się ewaluacji,
h) niezwłoczne reagowanie na każde zgłoszone GD przez Klienta naruszenie warunków realizowanej usługi i podejmowanie działań mających na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i realizację usługi zgodnie z umową.

5. Zasady funkcjonowania GD na rynku usług szkoleniowych uwzględniające poszanowanie dobrych obyczajów.

a) wystawiane przez GD certyfikatów zgodnych są z rzeczywiście wykonaną usługą i kompetencjami nabytymi w trakcie szkolenia,
b) przestrzeganie praw autorskich oraz wszelkich innych praw do własności niematerialnych,
c) niestosowanie dumpingu,
d) niestosowanie reklamy negatywnej,
e) nieakceptowanie działań korupcjogennych,
f) działanie na zasadach uczciwej konkurencji,
h) nieposługiwanie się informacją zdefiniowaną jako spam.

Działanie na rzecz poprawy stosowanych standardów.

Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o wszelkich przypadkach mogących stanowić naruszenie niniejszego Zbioru Dobrych Praktyk przez naszą firmę lub osoby działające w imieniu i na rzecz naszej firmy.
Oświadczamy, że każdy zgłoszony przypadek zostanie starannie rozpatrzony, a potwierdzone szczególnie rażące przypadki będą przez nas traktowane jako uzasadniona przesłanka reklamacji.